ฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่
	ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
การคลัง